ÁSZF

Kérem, amennyiben vásárlója, illetve felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Az alább megjelölt weboldal/honlap működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan nyújt tájékoztatást. Felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

1. Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: WPViking Kft.

A szolgáltató székhelye: 4200 Hajdúszoboszló Kösialja u. 16.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@wpviking.agency

Adószáma: 25173749-2-09

A szerződés nyelve: magyar

Tárhely szolgáltató: NetMasters Europe Kft. (netmasters.hu)

2. Alapvető rendelkezések:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2015. augusztus 25. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók\Megrendelők a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3.     Felhasználó\Megrendelő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra/honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak/honlapnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó\Megrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal/honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon/honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

3. Szerződés tárgya

3.1. A szerződő felek megállapodnak, hogy a megbízó megbízza a megbízottat az általa üzemeltetett honlap technikai karbantartásával és üzemeltetésével, valamint biztosítja a honlapon a rendszeresen frissített általános tartalomszolgáltatást.

A megbízott a megbízást elfogadja és kijelenti, hogy a megbízás teljesítéséhez szükséges szakértelemmel rendelkezik.

3.2. A megbízott kötelezettsége különösen a következő:

 • Sebesség optimalizálás
 • Biztonsági beállítások (+SSL tanúsítvány)
 • WordPress frissítés (2 hetente)
 • Pluginok frissítése (2 hetente)
 • Sablon frissítése (2 hetente)
 • Teljes körű biztonsági mentés (2 hetente)
 • Frissítések következtében felmerülő hibák ingyenes, azonnali javítása.

4. Rendelés menete

4.1. Felhasználó\Megrendelő regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást a megrendelőlap kitöltésével.

4.2. Felhasználó\Megrendelő a megvásárolni kívánt szolgáltatás típusát ellenőrzheti a Pénztár oldalon.

4.3. Online bankkártyás fizetés (Stripe segítésével)

A bankkártyás fizetési folyamat biztonságát a Stripe (a legmagasabb szinten auditált PCI-1-es tanúsítvánnyal rendelkező pénzügyi szolgáltató) biztosítja. A fizetés során megadott bankkártya adatok közvetlenül a Stripe rendszerébe kerülnek, azokat a szolgáltató semmilyen formában nem látja, tárolja, vagy fér hozzájuk.

A bankkártyás fizetéshez nem szükséges a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot.

Fizetéshez használhatod:

 • Mastercard vagy Maestro bankkártyádat
 • Visa bankkártyádat
 • American Express bankkártyádat

A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen felára.

További információ: https://stripe.com/

4.4. Amennyiben a webshop-ban vagy a megrendelőlapon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

4.5. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, az elállási jogról szóló tájékoztatót a csomag tartalmazza.

4.6. Az adatok megadását követően Felhasználó\Megrendelő a „Rendelés leadása” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését.

4.7. Felhasználó\Megrendelő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó\Megrendelő rossz adatokat adott meg regisztrációja\megrendelése során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5. A szerződő felek jogai és kötelezettségei

5.1. A megbízott kötelezettségei:

 • a megbízott köteles a megbízást az Általános Szerződési Feltételek szerint ellátni.
 • a megbízott az Általános Szerződési Feltételektől akkor térhet el, ha ezt a megbízó érdeke feltétlenül megköveteli és a megbízó előzetes értesítésére már nincs mód,
 • a megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen megbízást ad, a megbízott köteles őt erre figyelmeztetni

5.2. A megbízott jogai:

 • a megbízott a jelen szerződésben meghatározott megbízási díjra jogosult

5.3. A megbízó kötelezettségei:

 • a megbízó köteles az ezen szerződésben meghatározott megbízási díj fizetésére
 • a megbízó köteles a honlap karbantartásához szükséges valamennyi információt és hozzáférést a megbízó tudomására hozni

6. A szerződés időtartama

A szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződés közöttük határozatlan időtartamra jön létre.

7. Megbízási díj és teljesítése

7.1. A szerződő felek megállapodnak, hogy a megbízót megillető karbantartási díj 8.000,- Ft + Áfa / hó.

Amennyiben a megbízó elsőbbségi rendelkezésre állást igényel a karbantartási kötelezettség keretébe nem tartozó hibák javítása, továbbá fejlesztések esetén fizetendő óradíj 15.000,- Ft + Áfa.

7.2. A megbízási díj, a webáruházban való megrendelést követően, minden hónap első napján kerül levonásra automatikusan a Megbízó által megadott bankkártyáról. Amennyiben a tranzakció valamilyen okból nem valósul meg (pl. fedezethiány), úgy a Megbízott jelzi ezt a Megbízó felé, és addig nem köteles elvégezni a megbízást ameddig a tranzakció nem valósul meg.

8. A szerződés megszűnése, megszűntetése

8.1. A szerződő felek megállapodnak, hogy ezen szerződést indokolás nélkül bármelyikőjük 30 napos felmondási idővel megszűntetheti.

Amennyiben bármelyik fél szerződésellenes vagy jogellenes magatartást tanúsít a másik fél a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

9. Záró rendelkezések

9.1. A megbízott tájékoztatja a megbízót, hogy teljes körű szolgáltatást akkor tud nyújtani, amennyiben az általa javasolt szolgáltatónál található a megbízó tárhelye. Ennek hiányában a megbízás teljesítéséről a megbízott köteles előre tájékoztatni a szerződés megkötését megelőzően a megbízót a szerződés feltételeiről.

9.2. A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

9.3. A szerződő felek rögzítik, hogy esetlegesen felmerülő jogvitájukat békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre kikötik a megbízott székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.

Alulírott felek ezen szerződést mint akarataikkal és nyilatkozataikkal mindenben megegyezőt az alulírott helyen és időben aláírták.

Hajdúszoboszló, 2021.05.31.

Elérhetőségünk