ÁSZF

Elérhetőségünk

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF”) szabályozza a WPViking Kft. (a továbbiakban: “Megbízott”) és a vele szerződő partner (“Megbízó”) közötti megbízási jogviszony általános szabályait (külön-külön: „Fél”, együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel..

A WPViking Kft. webfejlesztést, weboldal oktatást, webdesignt, grafikai tervezést és nyomdai előkészítést végző gazdasági társaság.

1. A jogviszony létrejötte és hatályba lépése

1.1 A Felek jogviszonyt minden esetben e-mail útján történő egyedi megbízás útján létesítenek egymással (a továbbiakban: „egyedi megbízás”).

1.2 Ez az egyedi megbízás akkor jön létre a Felek között, ha a lényeges tartalmi elemekben e-mail útján megegyeznek. Ennek megfelelően az ajánlati és elfogadási megbízási e-mailnek az alábbiakat kell minimálisan tartalmaznia:

  • a megbízás tárgya;
  • a megbízás díja;
  • a megbízási teljesítési határideje;
  • a fizetési határidő;

1.3 A Megbízott köteles kifejezetten nyilatkozni, hogy az adott egyedi megbízást elvállalja-e. Elfogadó válasz hiányában az egyedi megbízás a Felek között nem jön létre.

1.4 Az egyedi megbízás akkor lép hatályba (csak akkor kezdi meg a Megbízott a megbízást ellátni), amikor az előleg és az esetlegesen felmerülő költségek a Megbízott bankszámlaszámán jóváírást nyernek vagy készpénzben átadásra kerülnek.

2. Szerződő felek jogai és kötelezettségei

2.1 A Megbízott kötelezettsége nem valamely gazdasági cél elérésére irányul, hanem a jelen szerződés tárgya szerint meghatározott weboldal fejlesztési, marketing, vagy grafikai szolgáltatás nyújtására.

2.2 A Megbízott köteles jelen megbízása során megfelelő gondossággal eljárni, szolgáltatásait a megállapodás szerinti határidőn belül, megfelelő módon nyújtani. A Megbízott köteles a szolgáltatások teljesítésének aktuális állásáról észszerű időközönként a Megbízó kérésére tájékoztatást adni.

2.3 A Megbízó vállalja, hogy a Megbízott számára a szolgáltatások nyújtásához szükséges pontos, naprakész, teljes körű információt nyújt, beleértve a Megbízott által jelen szerződésben meghatározott feladatok magas színvonalú ellátásához indokoltan kért adatokat, információkat, egyéb segítséget.

2.4 A Megbízó a weboldal elkészítéséhez és egyéb szolgáltatások nyújtásához szükséges anyagokat, információkat elektronikus úton a Megbízott rendelkezésére bocsátja (szöveges tartalmak, képek, videók, dokumentumok).

2.5 A Megbízó által az egyedi megbízás létrejöttét és hatályba lépését követően akár szóban, akár írásban (e-mail-en, sms-ben vagy bármely más elektronikus üzenetben) jelzett változtatások a Megbízó teljesítési határidejét meghosszabbítják.

2.6 A Megbízott a megbízási szerződésben rögzített megbízást elfogadja, a Megbízó pedig kötelezettséget vállal a Felek jelen szerződésének 5. pontjában foglalt megbízási díj jelen szerződés feltételei szerinti maradéktalan megfizetésére.

2.7 Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott az általa elkészített és átadott összes anyagot a jövőben marketing referenciaként felhasználhatja.

3. Kapcsolattartók

3.1 A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy kapcsolattartókat (a továbbiakban: „Kapcsolattartók”) jelölnek ki a jelen szerződés szerinti kölcsönös jogaik és kötelezettségeik megfelelő és hatékony teljesítésének biztosításához.

Megbízott részéről: 

4. Felek jogai és kötelezettségei

4.1 A jelen szerződésben rögzített feladatok ellátásában a Megbízott részéről Nagy Bence és Tóth Dániel személyesen vagy a Megbízottal munkaviszonyban álló munkavállalók, illetve az általa felkért szakértők közreműködésével kötelesek eljárni.

4.2 Ha a Megbízott jelen szerződés teljesítésének ellátása során más személyt/közreműködőt vesz igénybe, annak személyét – különösen a megbízásban foglalt szigorú titoktartási kötelezettségre tekintettel – a Megbízóval egyezteti. A Megbízott más személy igénybevétele esetén úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el.

5. Díjazás, fizetési feltételek

5.1 Az egyedi megbízásban meghatározott feladatok elkészítésének ellenértékeként a Megbízó minden esetben megbízási díjat fizet számla ellenében a Megbízott részére az alábbiak szerint:

5.1.1 Megbízó az egyedi megbízás létrejöttét követően (e-mailben történő megállapodás) megfizeti a Megbízott részére a megbízási díj 50 %-át előlegként, valamint a felmerülő költségeket;

5.1.2 a megbízási díj hátralékos 50%-át az elkészült anyag átadását és a teljesítésigazolást (akár e-mailen) követő 8 napon belül köteles a Megbízó megfizetni.

5.2 Az elkészült megbízás Megbízó részére való átadását követően a Megbízó díjmentesen maximum egyszer kérhet módosítást, ezt követő minden módosítást csak 15.000 Ft (AAM)/óra összegű felár ellenében vállal a Megbízott.

5.2.1 A Megbízott a trackingtime.com szoftverét alkalmazva készíti el a kimutatást a Megbízó számára. A szoftver által készített kimutatás alapján kell a díjat megfizetni a Megbízott számára, ha többlet munka keletkezik.

5.3 A megbízási díj magában foglalja a Megbízottnak a megbízás teljesítésével összefüggésben felmerülő valamennyi költségét, azonban nem tartalmazza a specifikációk megváltoztatását, bővítését, további, a feladatok részletezésében nem szereplő munkák/beállítások elvégzését.

5.4 A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízottat a megbízási díj másik fele a feladatellátást követő számlakiállítás időpontjától számított 8 napon belül illeti meg. A fizetés módja a Megbízott bankszámlájára történő átutalás.

6. Titoktartás, adatvédelem

7.1 A Felek a jogviszonyuk során tudomásukra jutott adatokat és tényeket, a másik félről birtokukba jutott mindennemű lényeges információt, ismeretet, eljárást üzleti titoknak minősítenek, arról harmadik személyek részére semmilyen információt nem adnak.

7.2 A Felek létrejött gazdasági és szakmai kapcsolat során az egymás működéséről, illetve egymástól szerzett mindennemű információt csak a szerződésszerű teljesítéshez használhatnak fel, azt harmadik fél számára csak előzetes írásbeli hozzájárulás esetén teszik megismerhetővé. Ezen kötelezettség a jogviszony megszűnése után is kötelezi a Feleket.

7.3 Megbízó hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez és azok Megbízott általi nyilvántartásához, Megbízott pedig köteles a Megbízó adatainak védelme érdekében a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartására.

7. Szerzői jogok

7.1 A Megbízott által készített grafikai anyagok (pl. logók) ‒ mint művészeti alkotások ‒ a Megbízott szellemi tulajdonát képezik. 

7.2 A Megbízó által a részére átadott anyagok harmadik fél számára való tovább értékesítése, saját jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás céljára való felhasználása csak a Megbízott előzetes írásbeli engedélyével lehetséges, külön felhasználási feltételek és díjazás mellett. 

7.3 A Megbízott saját honlapján és reklámjaiban referenciaként felhasználhatja az általa a Megbízó megbízásából készített anyagokat.

8. Szerződő felek közötti kapcsolattartás

8.1 A Felek közötti elsődleges kapcsolattartás az egyedi megbízás során használt e-mail címekre történő levelezés útján történik.

8.2 A Felek által a másik fél e-mail címére küldött valamennyi értesítés a kiküldést követő napon kézbesítettnek minősül (kézbesítési vélelem) – akkor is, ha kiküldött e-mail az ún. „junk” fiókba kerül, kivéve, ha a küldő fél a levél kézbesítéséről hibajelentést kap.

8.3 Amennyiben az egyedi megbízás teljesítése keretében a kapcsolattartás célját szolgáló e-mail címek, levelezési címek, cégadatok tekintetében változás következik be, azt haladéktalanul, de legkésőbb a változástól számított 3 munkanapon belül a megváltozott és az új adat egyidejű megjelölése mellett a másik félnek igazolható módon jelezni kell. Ennek elmulasztásából eredő felelősség és minden hátrányos jogkövetkezmény a mulasztó felet terheli.

9. Az egyedi megbízás megszűnése

9.1 Az egyedi megbízás kizárólag Felek közös megegyezésével, illetve írásbeli felmondás útján szüntethető meg. 

9.2 Az egyedi megbízás Megbízói felmondása esetén köteles a Megbízó a Megbízottnak az addigi teljesítésével arányos megbízási díjat 15.000 Ft (AAM) azaz tizenötezer forint óradíjas alapon munkadíj kimutatás ellenében megfizetni és a megbízás megszüntetésével okozott kárt megtéríteni (pl.: a megbízás ellátásához a Megbízott alkalmazottat vesz fel, vagy meghatározott beruházást végez), azzal, hogy a kártalanítás a teljes megbízási díjat nem haladhatja meg.

9.3 Egyik fél sem felel az egyedi megbízásban foglalt kötelezettség nemteljesítéséért olyan esetekben, amikor vis maior körülmény akadályozza a szerződésszerű teljesítést. Ilyen körülménynek tekintik a Felek a szerver támadást és a hackertámadást is. 

10. Egyéb rendelkezések

10.1 Egyedi megbízás módosítása

Az egyedi megbízás csak a Felek közös, írásbeli (e-mail is) megegyezésével módosítható.

10.2 Alkalmazandó jog és jogvita

A Felek jogviszonyukra kizárólag a magyar jogot alkalmazzák, így a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok irányadóak. A Felek a jogviszonyukból eredő vitás kérdéseket megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy kikötik a BKKB kizárólagos illetékességét.

10.3 Irányadó nyelv

Jelen ÁSZF magyar nyelven készült. Értelmezési- vagy jogvita esetén a magyar nyelvű szöveg irányadó.

10.4 Megismerhetőség

Jelen ÁSZF a Megbízó honlapján (wpviking.agency) megismerhető. 

Hajdúszoboszló, 2019.12.20.